Domovská stránka » Konferencia Klubu automobilových modelárov Zväzu modelárov Slovenska 24.10.2010 Banská Bystrica

Konferencia Klubu automobilových modelárov Zväzu modelárov Slovenska 24.10.2010 Banská Bystrica

od Tono
Zápis z konferencie Klubu automobilových modelárov Zväzu
modelárov Slovenska 24.10.2010 v Banskej Bystrici
Konferenciu otvoril Ivan Kalčevský, predseda KAMS
Na úvod konferencie konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa konferencie zúčastňujú z 20
klubov a jedného individuálneho člena zástupcovia 10 klubov a jeden individuálny člen, čím je
konferencia uznášania schopná. Prítomní delegáti predstavujú celkom 81 mandátov podľa počtu
dospelých členov klubov.
Konferencia bola zvolaná s nasledovným programom:
1.Otvorenie konferencie
2.Voľby pracovného predsedníctva
3.Správa o činnosti za predošlé volebné obdobie
4.Diskusia
5.Voľby rady KAMS
6. Schválenie delegátov na celozväzovú konferenciu
7.Návrh na funkciu prezidenta ZMOS
8.Návrh na člena kontrolnej komisie
9.Návrh na úpravu stanov ZMOS u
10.Návrh na ocenenie modelár roka, zaslúžilý modelár
11.Uznesenie
12.Záver
1.Otvorenie konferencie
Ivan Kalčevský privítal všetkých prítomných delegátov konferencie. V úvode oboznámil
delegátov s návrhom programu, ktorý všetci delegáti hlasovaním jednohlasne odsúhlasili.
2.Voľby pracovného predsedníctva
Ďalej požiadal prítomných o návrh členov do pracovného predsedníctva, volebnej a
návrhovej komisie. Z prítomných delegátov boli navrhnutí p. Dudák, p. Baláž a p. Paško a
jednohlasne zvolení ako do predsedníctva tak aj do oboch komisií. Konferencia tiež schválila za
zapisovateľa p. Fábiána a za predsedajúceho konferencii Ivana Kalčevského.
3.Správa o činnosti za predošlé volebné obdobie
Správu o činnosti predniesol Ivan Kalčevský, spáva je prílohou tejto zápisnice.
4.Diskusia
Do diskusie sa písomne prihlásili dvaja delegáti, Rado Baláž a Pavel Bálint
P. Baláž sa vo svojom diskusnom príspevku venoval kategórii ETC 1:10 a načrtol otázku
organizovania Majstrovstiev Slovenska ako seriálu alebo jednorazového preteku a zdôraznil potrebu
riešenia problému minimálneho počtu pretekárov na takomto preteku, rovnako ako aj potrebu
určenia technických pravidiel SPEC tak, aby bol materiál dostupný všetkým záujemcom o túto
kategóriu alebo aby ho dodal usporiadateľ preteku. Požiadal o vyhlásenie Majstrovstiev aj v
kategóriách, ktoré nie sú oficiálne pretekami EFRA, inak sa potláča záujem pretekárov o takéto
kategórie.
Reagoval p. Fábián, ktorý upozornil, že nevyhlásenie pretekov mimo kalendár EFRA ako
MSR bolo v minulosti výsledkom rozhodnutia Predsedníctva ZMoS, keďže Predsedníctvo na
majstrovské preteky zabezpečovalo víťazom poháre a bolo potrebné šetriť.
Prítomný generálny sekretár ZMoS p. Jorík nenamietal proti vyhláseniu Majstrovstiev
Slovenska v takýchto kategóriach, keďže KAMS nepožaduje po Predsedníctve ZMoS nijaké
finančné prostriedky ani vecné ceny či poháre a celá záležitosť je podľa neho v kompetencii Rady
automobilových modelárov.
K diskusii sa pridali aj ostatní delegáti a bolo navrhnuté zrušiť pravidlo 5+10 pretekárov a
vyhlásiť MSR aj v mierkach 1:18 a 1:24.
Druhý prihlásený diskutujúci Pavel Bálint informoval, že získal informácie o porušovaní
dokumentov ZMoS samotnými funkcionármi ZMoS. najmä prijatým disciplinárnym poriadkom,
ktorý je v rozpore so stanovami ZMoS. Pripomenul, že disciplinárny poriadok má aj Rada
raketových modelárov, to je neprijateľné, pretože túto kompetenciu má len Predsedníctvo ZMoS. U
raketových modelárov tiež došlo k zmene zloženia Rady tak, že narýchlo vznikli nové kluby s
novými členmi a týmito hlasmi došlo k zmene zloženia Rady. Podľa neho hrozí, že sa to stane aj v
iných odbornostiach a v celom ZmoSe. Navrhuje preto na predsedu ZMoS iného kandidáta, ako je
súčasný predseda. V tomto období pred konferenciami odborností a ZMoS prestala fungovať
webová stránka ZMoS na adrese www.zmos.org a tým prestali byť dostupné informácie pre členov
ZMoS.
Ďalej vyslovil nespokojnosť s prácou generálneho sekretára. Strácajú sa písomné podklady zaslané
GS. Problém je aj s distribúciou licencií EFRA, ktoré si sami musia zaplatiť. Od februára boli
licencie na sekretariáte, ale jazdci ich dostali na poslednú chvíľu v auguste pred pretekom
Majstrovstiev Európy v Rakúsku. Rovnako email z EFRA prišiel pozde.
GS Jorík odpovedal, že po presťahovaní sekretariátu z Bratislavy do Dunajskej Stredy bol 5
týždňov bez internetu a 3 týždne bez telefónu, preto meškala komunikácia.
Do diskusie sa priebežne ústne prihlasovali ďalší diskutujúci.
Július Fábián kritizoval vypnutie stránky ZMoS v čase pred konferenciami, kedy boli
nedostupné informácie o ich prípravách, preto sa ani delegáti Model-Klubu Veľký Krtíš nedozvedeli
včas o konaní konferencie leteckých modelárov a nemohli sa jej zúčastniť a tiež že vypnutie stránky
neumožnilo získať informácie o dianí v Rade raketových modelárov širokej modelárskej verejnosti
a dal sa tým priestor rôznym špekuláciám a šumom.
Igor Lipták vyjadril názor, že takýto disciplinárny poriadok je nebezpečný, v rozpore so
stanovami aj zákonom. Nie je možné v dobrovoľnej organizácii trestať finančnou pokutou.
Organizácia s takýmto dokumentom je nebezpečná pre svojich členov.
Pavol Bálint sa vyjadril, že technické pravidlá modelov SPEC smerujú k obmedzeniu
regulátorov, na Slovensku sa používajú regulátory bez časovania. Konkrétny typ regulátora nie je
rozumné predpisovať, len rámcovo ich parametre.
Ďalej navrhol, aby bolo možné na preteku po skončení jazdy dodatočne sankcionovať
pretekára, ktorý jazdil bezohľadne, nakoľko na pretekoch býva problém s rozhodcami. Tomáš
Lipták aj Igor Lipták oponovali, že nie je možné zasahovať do preteku a v zahraničí si
rozhodcovia nedovolia ani Stop & Go dávať. A na Slovensku nie je jediný schopný a
akceptovateľný rozhodca. Riešením je podať protest, zvolať jury a prípadne opakovať jazdu.
5.Voľby rady KAMS
Keďže nasledujúcim bodom po diskusii bola voľba členov Rady automobilových
modelárov, otvoril Ivan Kalčevský diskusiu na tému kandidátov na členov Rady pre jednotlivé
odbornosti. Z diskusie prítomných delegátov padli návrhy na nasledovných delegátov:
– 1:8 Off Road – Igor Lipták, súhlasil s kandidatúrou
– 1:10 Off Road – Pavol Bálint podľa slov svojho otca, delegáta, súhlasí s kandidatúrou
– 1:10 IC Track – Lipták Tomáš súhlasil s kandidatúrou
– 1:10 E TC/1:18 E – Ivan Kalčevský súhlasil s kandidatúrou
– SRC – Ivan Okáli súhlasil s kandidatúrou
– Large Scale – Vlado Paško súhlasil s kandidatúrou
– Malé mierky – Vlado Luhový súhlasil s kandidatúrou a navrhol oficiálny názov
„RC 24“
– Predseda RAM – Ivan Kalčevský súhlasil s kandidatúrou
Ďalej v diskusii delegáti navrhli spôsob organizácie Majstrovstiev Slovenska v jednotlivých
kategóriách:
– 1:8 OffRoad – Seriál 6 pretekov bez náhrady pri zrušení preteku
– 1:10 OffRoad – Seriál 6 pretekov, 2 na každej dráhe. V prípade zrušenia prvého
preteku možnosť urobiť druhý pretek ako dvojpretek
– 1:10 IC Track – Seriál 6 pretekov
– 1:10 E TC – Seriál 6 pretekov na 3 dráhach
– SRC – Podľa organizátora
– Large Scale – Seriál 6 pretekov
– RC 24 – Jednorazový pretek
6. Schválenie delegátov na celozväzovú konferenciu
V ďalšom delegáti diskutovali nad delegátmi na konferenciu ZMoS a navrhli piatich
delegátov: Bálint Pavol, Somík Peter, Koterba Ladislav, Paško Vladimír, Luhový Vladimír a
náhradník Kulich Miroslav.
7.Návrh na funkciu prezidenta ZMOS
Ku kandidátovi na Prezidenta ZMoS sa vyjadril P. Bálint, že ak nemáme svojho kandidáta,
môžeme podporiť kandidáta leteckých modelárov. P. Svoboda povedal, že delegáti za
automodelárov môžu na konferencii ZMoS zvoliť ľubovoľného kandidáta. Igor Lipták povedal, že
P. Barbarič, teda pravdepodobný kandidát leteckých modelárov, môže predstavovať zmenu vo
vedení ZMoS, ale nemusí to byť zmena k lepšiemu.
Nakoniec sa delegáti zhodli, že nenavrhnú svojho kandidáta na Predsedu ZMoS a delegáti
konferencie ZMoS na mieste zvolia kandidáta podľa predložených programov.
8.Návrh na člena kontrolnej komisie
Do kontrolnej komisie delegáti kandidáta nenavrhli.
9.Návrh na úpravu stanov ZMOS u
P. Bálint navrhol do čl. 16 Stanov ZMoS doplniť odsek o práve člena ZMoS na automatické
poskytnutie informácii (napr. prostredníctvom webovej stránky ZMoS).
Každý člen má prístup k pravdivým, včasným a úplným informáciám o činnosti Zväzu,
pripravovaných aktivitách Zväzu, o rozhodnutiach orgánov a stave Zväzu.
10.Návrh na ocenenie modelár roka, zaslúžilý modelár
Delegáti nijaký návrh nepredložili a preto nebol prerokovaný.
11.Uznesenie
Po prečítaní návrhu na uznesenie p. Fábiánom ho delegáti jednohlasne schválili.
12.Záver
Po schválení uznesenia sa Ivan Kalčevský poďakoval všetkým prítomným delegátom za
účasť na konferencii aj za podnetné diskusné príspevky a zaželal šťastnú cestu domov.
Koniec zápisu z konferencie
Zapísal: Július Fábián

Zápis z konferencie Klubu automobilových modelárov Zväzumodelárov Slovenska 24.10.2010 v Banskej BystriciKonferenciu otvoril Ivan Kalčevský, predseda KAMSNa úvod konferencie konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa konferencie zúčastňujú z 20klubov a jedného individuálneho člena zástupcovia 10 klubov a jeden individuálny člen, čím jekonferencia uznášania schopná. Prítomní delegáti predstavujú celkom 81 mandátov podľa počtudospelých členov klubov.Konferencia bola zvolaná s nasledovným programom:1.Otvorenie konferencie2.Voľby pracovného predsedníctva3.Správa o činnosti za predošlé volebné obdobie4.Diskusia5.Voľby rady KAMS6. Schválenie delegátov na celozväzovú konferenciu7.Návrh na funkciu prezidenta ZMOS8.Návrh na člena kontrolnej komisie9.Návrh na úpravu stanov ZMOS u10.Návrh na ocenenie modelár roka, zaslúžilý modelár11.Uznesenie12.Záver1.Otvorenie konferencieIvan Kalčevský privítal všetkých prítomných delegátov konferencie. V úvode oboznámildelegátov s návrhom programu, ktorý všetci delegáti hlasovaním jednohlasne odsúhlasili.2.Voľby pracovného predsedníctvaĎalej požiadal prítomných o návrh členov do pracovného predsedníctva, volebnej anávrhovej komisie. Z prítomných delegátov boli navrhnutí p. Dudák, p. Baláž a p. Paško ajednohlasne zvolení ako do predsedníctva tak aj do oboch komisií. Konferencia tiež schválila zazapisovateľa p. Fábiána a za predsedajúceho konferencii Ivana Kalčevského.3.Správa o činnosti za predošlé volebné obdobieSprávu o činnosti predniesol Ivan Kalčevský, spáva je prílohou tejto zápisnice.4.DiskusiaDo diskusie sa písomne prihlásili dvaja delegáti, Rado Baláž a Pavel BálintP. Baláž sa vo svojom diskusnom príspevku venoval kategórii ETC 1:10 a načrtol otázkuorganizovania Majstrovstiev Slovenska ako seriálu alebo jednorazového preteku a zdôraznil potreburiešenia problému minimálneho počtu pretekárov na takomto preteku, rovnako ako aj potrebuurčenia technických pravidiel SPEC tak, aby bol materiál dostupný všetkým záujemcom o tútokategóriu alebo aby ho dodal usporiadateľ preteku. Požiadal o vyhlásenie Majstrovstiev aj vkategóriách, ktoré nie sú oficiálne pretekami EFRA, inak sa potláča záujem pretekárov o takétokategórie.Reagoval p. Fábián, ktorý upozornil, že nevyhlásenie pretekov mimo kalendár EFRA akoMSR bolo v minulosti výsledkom rozhodnutia Predsedníctva ZMoS, keďže Predsedníctvo namajstrovské preteky zabezpečovalo víťazom poháre a bolo potrebné šetriť.Prítomný generálny sekretár ZMoS p. Jorík nenamietal proti vyhláseniu MajstrovstievSlovenska v takýchto kategóriach, keďže KAMS nepožaduje po Predsedníctve ZMoS nijakéfinančné prostriedky ani vecné ceny či poháre a celá záležitosť je podľa neho v kompetencii Radyautomobilových modelárov.K diskusii sa pridali aj ostatní delegáti a bolo navrhnuté zrušiť pravidlo 5+10 pretekárov avyhlásiť MSR aj v mierkach 1:18 a 1:24.Druhý prihlásený diskutujúci Pavel Bálint informoval, že získal informácie o porušovanídokumentov ZMoS samotnými funkcionármi ZMoS. najmä prijatým disciplinárnym poriadkom,ktorý je v rozpore so stanovami ZMoS. Pripomenul, že disciplinárny poriadok má aj Radaraketových modelárov, to je neprijateľné, pretože túto kompetenciu má len Predsedníctvo ZMoS. Uraketových modelárov tiež došlo k zmene zloženia Rady tak, že narýchlo vznikli nové kluby snovými členmi a týmito hlasmi došlo k zmene zloženia Rady. Podľa neho hrozí, že sa to stane aj viných odbornostiach a v celom ZmoSe. Navrhuje preto na predsedu ZMoS iného kandidáta, ako jesúčasný predseda. V tomto období pred konferenciami odborností a ZMoS prestala fungovaťwebová stránka ZMoS na adrese www.zmos.org a tým prestali byť dostupné informácie pre členovZMoS.Ďalej vyslovil nespokojnosť s prácou generálneho sekretára. Strácajú sa písomné podklady zaslanéGS. Problém je aj s distribúciou licencií EFRA, ktoré si sami musia zaplatiť. Od februára bolilicencie na sekretariáte, ale jazdci ich dostali na poslednú chvíľu v auguste pred pretekomMajstrovstiev Európy v Rakúsku. Rovnako email z EFRA prišiel pozde.GS Jorík odpovedal, že po presťahovaní sekretariátu z Bratislavy do Dunajskej Stredy bol 5týždňov bez internetu a 3 týždne bez telefónu, preto meškala komunikácia.Do diskusie sa priebežne ústne prihlasovali ďalší diskutujúci.Július Fábián kritizoval vypnutie stránky ZMoS v čase pred konferenciami, kedy bolinedostupné informácie o ich prípravách, preto sa ani delegáti Model-Klubu Veľký Krtíš nedozvedelivčas o konaní konferencie leteckých modelárov a nemohli sa jej zúčastniť a tiež že vypnutie stránkyneumožnilo získať informácie o dianí v Rade raketových modelárov širokej modelárskej verejnostia dal sa tým priestor rôznym špekuláciám a šumom.Igor Lipták vyjadril názor, že takýto disciplinárny poriadok je nebezpečný, v rozpore sostanovami aj zákonom. Nie je možné v dobrovoľnej organizácii trestať finančnou pokutou.Organizácia s takýmto dokumentom je nebezpečná pre svojich členov.Pavol Bálint sa vyjadril, že technické pravidlá modelov SPEC smerujú k obmedzeniuregulátorov, na Slovensku sa používajú regulátory bez časovania. Konkrétny typ regulátora nie jerozumné predpisovať, len rámcovo ich parametre.Ďalej navrhol, aby bolo možné na preteku po skončení jazdy dodatočne sankcionovaťpretekára, ktorý jazdil bezohľadne, nakoľko na pretekoch býva problém s rozhodcami. TomášLipták aj Igor Lipták oponovali, že nie je možné zasahovať do preteku a v zahraničí sirozhodcovia nedovolia ani Stop & Go dávať. A na Slovensku nie je jediný schopný aakceptovateľný rozhodca. Riešením je podať protest, zvolať jury a prípadne opakovať jazdu.5.Voľby rady KAMSKeďže nasledujúcim bodom po diskusii bola voľba členov Rady automobilovýchmodelárov, otvoril Ivan Kalčevský diskusiu na tému kandidátov na členov Rady pre jednotlivéodbornosti. Z diskusie prítomných delegátov padli návrhy na nasledovných delegátov:- 1:8 Off Road – Igor Lipták, súhlasil s kandidatúrou- 1:10 Off Road – Pavol Bálint podľa slov svojho otca, delegáta, súhlasí s kandidatúrou- 1:10 IC Track – Lipták Tomáš súhlasil s kandidatúrou- 1:10 E TC/1:18 E – Ivan Kalčevský súhlasil s kandidatúrou- SRC – Ivan Okáli súhlasil s kandidatúrou- Large Scale – Vlado Paško súhlasil s kandidatúrou- Malé mierky – Vlado Luhový súhlasil s kandidatúrou a navrhol oficiálny názov„RC 24“- Predseda RAM – Ivan Kalčevský súhlasil s kandidatúrouĎalej v diskusii delegáti navrhli spôsob organizácie Majstrovstiev Slovenska v jednotlivýchkategóriách:- 1:8 OffRoad – Seriál 6 pretekov bez náhrady pri zrušení preteku- 1:10 OffRoad – Seriál 6 pretekov, 2 na každej dráhe. V prípade zrušenia prvéhopreteku možnosť urobiť druhý pretek ako dvojpretek- 1:10 IC Track – Seriál 6 pretekov- 1:10 E TC – Seriál 6 pretekov na 3 dráhach- SRC – Podľa organizátora- Large Scale – Seriál 6 pretekov- RC 24 – Jednorazový pretek6. Schválenie delegátov na celozväzovú konferenciuV ďalšom delegáti diskutovali nad delegátmi na konferenciu ZMoS a navrhli piatichdelegátov: Bálint Pavol, Somík Peter, Koterba Ladislav, Paško Vladimír, Luhový Vladimír anáhradník Kulich Miroslav.7.Návrh na funkciu prezidenta ZMOSKu kandidátovi na Prezidenta ZMoS sa vyjadril P. Bálint, že ak nemáme svojho kandidáta,môžeme podporiť kandidáta leteckých modelárov. P. Svoboda povedal, že delegáti zaautomodelárov môžu na konferencii ZMoS zvoliť ľubovoľného kandidáta. Igor Lipták povedal, žeP. Barbarič, teda pravdepodobný kandidát leteckých modelárov, môže predstavovať zmenu vovedení ZMoS, ale nemusí to byť zmena k lepšiemu.Nakoniec sa delegáti zhodli, že nenavrhnú svojho kandidáta na Predsedu ZMoS a delegátikonferencie ZMoS na mieste zvolia kandidáta podľa predložených programov.8.Návrh na člena kontrolnej komisieDo kontrolnej komisie delegáti kandidáta nenavrhli.9.Návrh na úpravu stanov ZMOS uP. Bálint navrhol do čl. 16 Stanov ZMoS doplniť odsek o práve člena ZMoS na automaticképoskytnutie informácii (napr. prostredníctvom webovej stránky ZMoS).Každý člen má prístup k pravdivým, včasným a úplným informáciám o činnosti Zväzu,pripravovaných aktivitách Zväzu, o rozhodnutiach orgánov a stave Zväzu.10.Návrh na ocenenie modelár roka, zaslúžilý modelárDelegáti nijaký návrh nepredložili a preto nebol prerokovaný.11.UzneseniePo prečítaní návrhu na uznesenie p. Fábiánom ho delegáti jednohlasne schválili.12.ZáverPo schválení uznesenia sa Ivan Kalčevský poďakoval všetkým prítomným delegátom zaúčasť na konferencii aj za podnetné diskusné príspevky a zaželal šťastnú cestu domov.Koniec zápisu z konferencieZapísal: Július Fábián

Related Posts

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej