Domovská stránka » Pravidlá slovenský pohár

Pravidlá slovenský pohár

od Tono

Pravidlá seriálu Slovenského 2012
modelov ETC 1:10

Termíny pretekov:

19.5.2012  Trnava Modranka

7.7.2012   Považany

21.7.2012  Trnava Modranka

18.8.2012  Považany

22.9.2012  Trnava Modranka

 

Pretek je vypísaný pre kategórie:

ETC 1:10 MODIFIED
ETC 1:10 STOCK
2WD 1:10-1:12

Prihlášky a štartovné:
Štartovné za každú kategóriu je 10,- €, pre žiakov do 15 rokov junior 5,- € a pre deti do 10 rokov žiak 1,- €.
Za každú ďalšiu kategóriu zaplatí pretekár polovicu pôvodného štartovného.
Ak sa pretekár prihlási neskôr ako vo štvrtok 18:00, bude mu štartovné navýšené o 3,- € za každú kategóriu bez rozdielu
veku.

Organizácia preteku:
Organizátorom seriálu sú kluby Auto RC Trnava , RC Team Nitra a RC Team (Nové Mesto nad Váhom) .
Seriál je organizovaný ako otvorený a zúčastniť sa ho môžu domáci aj zahraniční pretekári.
Preteky sa uskutočnia 5-krát počas letnej sezóny 2012, jednodňové výsledky budú započítavané do seriálu.
Pretekári sa môžu stať víťazmi jednotlivých kôl, alebo víťazmi seriálu.
Usporiadateľ zabezpečí 230 Voltový rozvod elektrickej energie a kryté depo so stolmi , treba si priniesť stoličku.

Voľný tréning:
Začína sa o 07.00 hod., počas tréningu nie je zabezpečené meranie počítacím zariadením
Rozprava:
Začína sa o 0 9.30 hod. Vyhlásením rozpravy je trať uzatvorená. Prípadné nastavovania alebo podobné pohyby
modelov po trati povoľuje vo výnimočných prípadoch riaditeľ preteku.
Dĺžka jazdy:
všetky kvalifikačné rozjazdy a finálové jazdy trvajú 5 minút plus posledné kolo a čas do dokončenia tohto
posledného kola, maximálne do 40 sekúnd. Autá ktoré neprejdú cieľom v čase stanovenom pre jazdu, budú
klasifikované podľa počtu zaznamenaných kôl a odjazdeného času.
Odloženie štartu na ziadosť pretekára:
V prípade, že pretekár požiada o odloženie štartu (max 5 minút) bude automaticky v danej rozjazde štartovať z
poslednej pozície.
Kvalifikácia:
začína o 0 9.45 hod. a jazdí sa na 4 rozjazdy. Usporiadateľ bude pri zaraďovaní pretekárov do rozjázd prihliadať na ich
výkonnosť. Do jednej rozjazdy môže byť zaradených najviac 10  pretekárov. Pretekárom sa sčítajú body dvoch lepších
kvalifikačných rozjázd. Ak pretekári dosiahnu zhodný počet bodov, vyberú sa najlepšie jazdy a porovná sa počet bodov.
Ak sú zhodné porovnajú sa kolá a časy najlepšej bodovanej jazdy.
Po každej sérii rozjázd organizátor zverejní priebežné poradie.
Finále:
sa jazdí na 3 finálové jazdy. Do finálových skupín budú pretekári zaradení po 10. Jazdec môže postúpiť do finále po
odjazdení najmenej jednej kvalifikačnej rozjazdy. Finálová jazda sa uskutoční v tom prípade, ak sa na štart postavia
minimálne 3. pretekári. Bodujú sa dve lepšie z troch finálových jázd. Víťaz finále získa 1 bod, druhý získa 2 body a tak
ďalej až po 8 bodov pre ôsmeho jazdca. Jazdec, ktorý neodštartoval alebo bol diskvalifikovaný získa 8 bodov. Finalista
„A“ finále s najnižším počtom bodov sa stane víťazom preteku. Ak pretekári dosiahnu zhodný počet bodov, porovnajú sa kolá a časy najlepšej bodovanej jazdy.
Ak nebude dokončené žiadne finále, celkové výsledky budú vyhodnotené z výsledkov kvalifikácie.

Vyhodnotenie preteku :
všetky finálové výsledky budú zverejnené najmenej 10 minút pred vyhlásením výsledkov.
Jazdci z finále „A“ budú ocenení nasledovne podľa počtu jazdcov v rozjazde:
• do 4 jazdcov, bude ocenený víťaz rozjazdy
• do 6 jazdcov, budú ocenení prví traja jazdci
• viac ako 6 jazdcov prví traja (poháre)

Ceny za celkové umiestnenie budú udelené v kategórii:
• ETC 1:10 MODIFIED za 1, 2, 3, 4 a 5. miesto
• ETC 1:10 STOCK za 1, 2, 3, 4 a 5. miesto
• 2WD 1:10 / 1:12 za 1, 2, 3, 4 a 5. miesto

V prípade že sa v ktorejkoľvek kategórii zúčastní v priemere menej ako 6 pretekárov na pretek, poháre a ceny za
celkové umiestnenie budú udelené iba do 3. miesta.
Body do celkového hodnotenia seriálu:
budú pridelené pretekárovi podľa nasledujúcej tabuľky

Poradie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Body 50 46 42 38 34 32 30 28 26 24
Poradie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Body 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
Poradie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Body 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod

Vyhodnotenie seriálu :

Pri odjazdení 5 pretekov sa započítava 4.  Ak by sa napríklad z technických príčin úspešne ukončili 4, alebo menej pretekov, bude seriál vyhodnotený zo všetkých uskutočnených pretekov.
Víťazom seriálu je pretekár s najvyšším počtom bodov . Pri zhodnom počte bodov rozhoduje počet bodov z ďalšieho
preteku, ak ani tento nerozhodne, potom z ďalšieho a tak ďalej . Ak sa ani týmto spôsobom nedá rozhodnúť, potom sa
takýto pretekári umiestnia v celkovom vyhodnotení spolu na tom istom mieste.
Predčasné ukončenie :
Ak napr. porucha na technike usporiadateľa neumožňuje pokračovať v preteku, pretek sa predčasne ukončí. Predčasne
ukončiť pretek je možné iba po odjazdení najmenej 2 celých kôl rozjázd. Pokiaľ sa odjazdilo viac ako dve úplné kolá
rozjázd, vyhodnotí sa podľa dvoch lepších jázd. Ak sa neodjazdia všetky finálové jazdy, pretek sa vyhodnotí z
kvalifikačných jázd.
Zrušenie preteku :
Ak sa napr. z technických príčin odjazdia menej ako dve kvalifikačné rozjazdy, bude pretek zrušený alebo presunutý na
náhradný termín
Technické pravidlá:
Autá musia mať nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies. Viacrýchlostná prevodovka a spojka nie sú povolené.
Pomocné elektronické riadenie nie je povolené. Autá musia byť vybavené personálnym transpondérom s priamym
napájaním umiestneným vo vhodnej pozícii tak, aby boli spoľahlivo identifikované počítacím zariadením. Povolené sú
len frekvencie schválené pre ovládanie automobilových modelov.
Každý pretekár musí mať minimálne 2. páry výmenných kryštálov- výnimku tvorí DSM 2,4 GHz
Technická kontrola:
Jazdec je povinný odovzdať auto po každej jazde na technickú kontrolu. V prípade nevyhovujúceho technického stavu
bude jazdcovi zrušený výsledok v danej jazde.Povinnosti jazdca:
Jazdec je povinný riadiť sa pokynmi rozhodcu, technického komisára a riaditeľa preteku. Riaditeľ preteku má
úplnú právomoc na podujatí. Pred jazdou je auto potrebné vybaviť transpondérom a pripevniť ho k autu.
Za správnu funkciu transpondéra je v plnom rozsahu zodpovedný jazdec. Za prejazd slučkou vždy zodpovedá jazdec. V
prípade, že z akéhokoľvek dôvodu slučkou neprešiel kolo sa mu nezapočítava. V tomto prípade nerozhoduje, či sa
jazdec dostal mimo priestoru slučky po kolízií s iným jazdcom alebo po inom incidente. Nerozhoduje ani, či trať v
priestore slučky je neprechodne oddelená, alebo či z akéhokoľvek iného dôvodu nebol transpondér meracím zariadením
zosnímaný. V prípade poruchy meracieho zariadenia rozhoduje o ďalšom postupe riaditeľ preteku.

Tribúna:
Poradie jazdcov na tribúne sa riadi poradovým číslom jazdca v danej rozjazde. Jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd
pred štartom svojej jazdy zaujať miesto na tribúne. Pokiaľ sa nedostaví včas, nebude pripustený k jazde.
Po odštartovaní jazdy nie je povolené:
• meniť miesto na tribúne
• predať riadenie inej osobe
• akokoľvek rušiť ostatných pretekárov
• opustiť tribúnu pred skončením jazdy.
V prípade poruchy pretekár odstúpi od hrany tribúny a vyčká do konca jazdy.
Po oznámení, že bola jazda ukončená je pretekár povinný ihneď zastaviť model, vziať ho z dráhy a odložiť vypnutý
vysielač na určené miesto (výnimku tvorí DSM 2,4 GHz).

Nasadzovanie:
Jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom nasledujúcej jazdy zaujať miesto na pozícii zhodnej s
registračným číslom svojho auta a mať oblečenú reflexnú vestu. Jazdci musia nasadzovať len jazdu nasledujúcu po
vlastnej jazde. Jazdci z poslednej jazdy nasadzujú prvú jazdu. Náhradný nasadzovač je prípustný len ak je schválený
riaditeľom preteku. Nasadzovačov zásah musí byť primeraný s minimálnym vplyvom na ostatných jazdcov. Po
skončení jazdy si jazdec zoberie svoje auto z technickej kontroly.

Opakovaný štart:
Riaditeľ pretekov alebo za jeho neprítomnosti časomerač môže nariadiť opakovaný štart. V prípade prerušenia
štartovacej procedúry, štart musí byť znovu spustený najmenej od signálu „30 sekúnd do štartu“
Ak je jazda prerušená predtým, ako prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, potom je jazda reštartovaná
ihneď po tom ako bol odstránený dôvod pre prerušenie jazdy. Ak je jazda prerušená, potom čo prvé auto dokončilo
jedno celé kolo dráhy bude jazda opakovaná vo vhodnom čase. Vezme sa do úvahy čas na dobitie alebo výmenu batérií.
Predčasný štart nesmie byť dôvodom na opakovaný štart

Sankcie a protesty:
• kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj vyznačený štartovací box + 10 sekúnd
• predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj štartovací box o viac ako 1 meter – 1 kolo
• štart s iným ako predpísaným modelom pre danú kategóriu – diskvalifikácia z preteku
• predčasné zostúpenie z tribúny – strata doposiaľ najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho
bodového skóre
• použitie iných dielov ako je predpísané pre danú kategóriu alebo iné nepovolené úpravy – strata
kvalifikačného času alebo bodového skóre danej jazdy
• použitie spiatočky v jazde – diskvalifikácia z danej jazdy
• porušenie pravidiel – nebezpečnou jazdou , nevhodným správaním na tribúne, skrátením trate neuvoľnením
trate pre pretekára, ktorý je o celé kolo vpredu – ústne varovanie
o pri opakovaní priestupku – STOP AND GO (zastavenie v boxe na min.10 sekúnd)
• hrubé porušenie zásad „fair play“ (atakovať auto súpera s úmyslom poškodiť ho), opakované porušovanie
pravidiel – diskvalifikácia z preteku
• hrubé porušenie slušného správania, resp. neuposlúchnutie usmernenia riaditeľa preteku – diskvalifikácia z
preteku
• nenastúpenie na miesto nasadzovania ,chybné nasadzovanie, respektíve poskytnutie nekvalifikovaného
náhradníka – strata doposiaľ najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho bodového skóre
Protest sa môže podať len písomne riaditeľovi preteku s vkladom 10 €. V prípade neuznania protestu vklad prepadne v
prospech usporiadateľa. Proti trestu STOP AND GO nie je možné podať protest.Technické špecifikácie pre Kategórie “ETC 1:10” (modely 4WD)
Platia pre model pripravený k jazde.

Rozmery a hmotnosť:
maximálna celková šírka (s karosériou) 200 mm
maximálna celková šírka (bez karosérie) 190 mm
minimálna výška (po vrch strechy) 115 mm (modelu pripraveného na jazdu)
maximálny rázvor 270 mm
minimálna svetlá výška 5 mm
prítlačné krídlo :
maximálna šírka 190 mm, obrys má zodpovedať obdĺžniku o rozmeroch 25 mm (výška) x 40 mm (šírka)
môže presahovať zadnú líniu modelu o 10 mm .

Karoséria:
Povolené sú len repliky reálnych cestovných automobilov – minimálna dĺžka 420 mm.
Orezanie nesmie byť vyššie než je dolná línia predného nárazníka, zadného nárazníka a obrysov karosérie. Nie sú
povolené iné otvory okrem otvorov pre anténu a na upevnenie karosérie. Všetky sklá musia byť priehľadné. Krídlo sa
montuje v zadnej časti karosérie, nie však na strechu a nesmie prečnievať nad líniu strechy. Karoséria a podvozok musia
byť bezpečne spojené vždy, keď je model na dráhe . Model nesmie byť postavený tak aby bol Maximálna výška antény
prijímača od povrchu dráhy je 350 mm

Batéria:
• NiCd alebo NiMH – články bežne dostupné na trhu
o napätie na článok je 1,2 Voltu
o veľkosť jednotlivého článku : priemer 23,0 mm +0/-1 mm , celková dĺžka 43,0 mm +0/-1,5 mm
o model je poháňaný maximálne šiestimi článkami s celkovým napätím 7,2 Voltu
• na Lítiovom základe – LiPo články bežne dostupné na trhu
o napätie na článok je 3,7 Voltu , spojené v sérii s celkovým napätím 7,4 Voltu     a  2WD 1:12 3,7 Voltu
o batéria musí mať tvrdý ochranný obal vyrobený z ABS alebo podobného materiálu, prekrývajúci celé
články
o obidve čelá batérie musia byť továrensky zaliate tak, aby ich nebolo možné bez poškodenia rozobrať
o batéria musí byť označená pôvodným logom výrobcu s uvedením menovitého napätia, kapacity a
chemického zloženia (LiPo)
o Otvory v čele batérie sú povolené len pre vývody. Batéria musí byť k regulátoru pripojená cez
konektor.
o Batérie musia byť nabíjané výhrade nabíjačkou spôsobilou pre nabíjanie LiPo článkov na maximálne
napätie 4,20 Voltu vo vyhotovení 1S a 8,44 Voltu vo vyhotovení 2S.
Batéria nesmie byť v priebehu jazdy nabíjaná ani menená.
Prídavná batéria pre napájanie rádiového príslušenstva modelu nie je povolená.

Pneumatiky a disky:

LRP VTEC 30X  obj.číslo 65034 / iba pre jazdcov modified  finále A ( musia ich jazdiť aj v rozjazdách ) / inak

Voľné – t.z. je možné používať gumové pneumatiky akejkoľvek značky a tvrdosti.

Nie je povolené používať pneumatiky a disky opotrebované tak, že sú nebezpečné alebo poškodzujú povrch
dráhy. Povolené sú len mazadlá bez zápachu. Pri umiestení modelu na dráhu musia byť pneumatiky suché.

Regulátor:
v prípade, že regulátor má spiatočku, táto nesmie byť v jazde použitá . Ak niektorý typ regulátora otáčok
spôsobuje rušenie počítacieho zariadenia, prijímačov a tak ďalej, môže byť jeho použitie zakázané.Kategória „ETC 1:10 MODIFIED“

Motor:
Počet závitov statora motora nie je obmedzený. Povolené sú motory veľkosti 540.
Kategória „ETC 1:10 STOCK“
Motor:
totožný s referenčným výrobkom Johnson Electric série HC683G-001 (Johnson) bez úprav

Kategória „2WD 1:10 – 1 : 12 OPEN“
Karoséria :
reálna predloha cestovného automobilu, karosérie typu Le mans – placka a karosérie F1 .
Motor :
ľubovolný velkosť 540
Podvozok :

2WD poháňaná jedna náprava, komerčne dostupný v obchodnej sieti, alebo vlastnej výroby pri dodržaní rozmerov
modelov áut 1:10-1:12.
Hmotnosť:
bez obmedzení
Regulátor,

Batéria 1:12 2WD  3,7 Voltu a 1:10 2WD 7,4 Voltu
zhodné s technickou špecifikáciu pre kategórie “ETC 1/10” (modely 4WD).
Pneumatiky:
Voľné – gumové aj penové, akýkoľvek výrobca, akákoľvek tvrdosť

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.

Auto RC Trnava ,  RC Team Nitra a RC Team
12.5.2012

Related Posts

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej