Domov Preteky Pravidlá Trnavský pohár 2019

Pravidlá Trnavský pohár 2019

od Tono

Pravidlá Trnavský pohár 2019

 

Kategórie:

Elektrické 

1:10 FREE-STOCK

1:10 stock – Motor : Hobbywing XERUN Justock 3650SD  13,5T G2

1:10 2WD Pancar

1:10 formula Motor : Hobbywing XERUN Justock 3650SD  21,5T G2

1:8  eletric cars

spaľovacie 

1:10 IC 200 mm

1:8 IC track

 

Prihlášky a štartovné:

Prihláška bude uverejnená na http://www.myrcm.ch/     musíte si vytvoriť účet  . Čim meriame a aký transpondér treba mat info

Štartovné za každú kategóriu:

  • žiak :      1,- €   (do 9 rokov vrátane)
  • junior :    5,- €   (10 – 15 rokov)
  • senior : 11,- €   (16 a viac) 
  • Za každú ďalšiu kategóriu zaplatí pretekár polovicu pôvodného štartovného.
  • 1:10 FREE-STOCK 3 Eur

Ak sa pretekár neprihlási do  štvrtku do 21:00, bude mu štartovné navýšené o 3,- € za každú kategóriu bez rozdielu veku. K tomuto termínu sa tiež určuje počet odmenených pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Technické pravidlá: 

Autá musia mať nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies. Viac rýchlostná prevodovka a spojka nie sú povolené. Pomocné elektronické riadenie nie je povolené. Autá musia byť vybavené personálnym transpondérom s priamym napájaním umiestneným vo vhodnej pozícii tak, aby boli spoľahlivo identifikované počítacím zariadením. Povolené sú len frekvencie schválené pre ovládanie automobilových modelov.

Batéria:

• na Lítiovom základe – LiPo články bežne dostupné na trhu

• batéria musí mať tvrdý ochranný obal vyrobený z ABS, alebo podobného materiálu, prekrývajúci celé články o obidve čelá batérie musia byť továrensky zaliate tak, aby ich nebolo možné bez poškodenia rozobrať

•  Batéria počas nabíjania musí byt v ochrannom obale / Safe bag/

•  Maximálne napätie nabitej batérie je 8,42V

•  Prídavná batéria pre napájanie rádiového príslušenstva modelu nie je povolená.

Iná elektronika:
Všetka elektronika okrem prijímača, regulátora a personálneho transpondéru ako napríklad : gyro, je zakázaná

 

Kategória 1:10 FREE-STOCK

Kategória je určená pre úplne nových nováčikov ktorý si chcú vyskúšať jazdu na pretekárskej dráhe alebo pre pretekárov v najlepších rokoch

Model musí byt nastavený tak aby nejazdil rýchlejšie ako auta v kategórii stock / obmedzenie výkonu na vysielači / 

Táto kategória sa nebude zahatávať do poradia seriálu . 

Všetci juniori budu odmenený diplomom a čokoládou

Štartovné iba 3 Eur 

 

Kategória 1:10 stock 13.5

Karoséria: rozmery . – EFRA

Váha: celková váha modelu s batériou  1320 g. 

Motor : Hobbywing XERUN Justock 3650SD  13,5T G2

Kolesá : HUDY 1/10 TC Tires A1-36 – Asphalt (803062)
Mazadlo: Voľné bez zápachu 

Regulátor : nastavený mód ZERO Boost / spiatočka zakázaná /

Motor: 13.5T (Hobbywing XERUN V10 G1 13,5T)

Mazadlo : bez zápachu

Prevodový pomer: maximálne 4,5:1

 

Kategória 1:10 2WD pancar

poháňaná jedna náprava, komerčne dostupný v obchodnej sieti, alebo vlastnej výroby pri dodržaní rozmerov
Motor : volný / spiatočka zakázaná /

Minimálna výška podvozku : 4 mm  

Kolesá : voľné

Mazadlo : bez zápachu

Karoséria: volná

 

Kategória 1:10 formula

Regulátor : nastavený mód ZERO Boost

Motor : Hobbywing XERUN Justock 3650SD  21,5T G2 / spiatočka zakázaná /

Váha : 1050 g

Kolesá : Hudy predné , Hudy zadné 

Mazadlo: bez zápachu.

 

Kategória 1:8 4WD

Bateria : Lipo 4s 16,8 V max

Váha : min 2500g 

Brushless motor: menej ako 2800kv

Čas jazdy 5 minút 

Mazadlo : zakázané

 

Kategória 1:18 IC

Kvalifikácia : 4 minúty + posledné kolo

Finále 20 Minut

Pravidlá EFRA 

Mazadlo : zakázané

 

Kategória 1:10 IC

Kvalifikácia : 4 minúty + posledné kolo

Mazadlo : zakázané

Pravidlá : EFRA

 

Organizácia preteku:

Organizátorom seriálu je klub Auto RC Trnava. Seriál je organizovaný ako otvorený a zúčastniť sa ho môžu domáci aj zahraniční pretekári.

Preteky sa uskutočnia 5-krát počas sezóny leto 2019,  jednodňové výsledky budú započítavané do seriálu. Pretekári sa môžu stať víťazmi jednotlivých kôl, alebo víťazmi seriálu.

 

Povinnosti jazdca:

Jazdec je povinný riadiť sa pokynmi rozhodcu, technického komisára a riaditeľa preteku. Riaditeľ preteku má úplnú právomoc na podujatí. Pred jazdou je auto potrebné vybaviť transpondérom a pripevniť ho k autu. Za správnu funkciu transpondéra je v plnom rozsahu zodpovedný jazdec. Za prejazd slučkou vždy zodpovedá jazdec. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu slučkou neprešiel kolo sa mu nezapočítava. V tomto prípade nerozhoduje, či sa jazdec dostal mimo priestoru slučky po kolízií s iným jazdcom alebo po inom incidente. Nerozhoduje ani, či trať v priestore slučky je nepriechodne oddelená, alebo či z akéhokoľvek iného dôvodu nebol transpondér meracím zariadením zosnímaný. V prípade poruchy meracieho zariadenia rozhoduje o ďalšom postupe riaditeľ preteku.

Po oznámení, že bola jazda ukončená je pretekár povinný ihneď zastaviť model, vziať ho z dráhy a odložiť vypnutý vysielač.

Jazdec je povinný odovzdať auto po každej jazde na technickú kontrolu. V prípade nevyhovujúceho technického stavu bude jazdcovi zrušený výsledok v danej jazde.

Po odštartovaní jazdy nie je povolené:

• meniť miesto na tribúne

• predať riadenie inej osobe

• akokoľvek rušiť ostatných pretekárov

• opustiť tribúnu pred skončením jazdy.(V prípade poruchy pretekár odstúpi od hrany tribúny a vyčká do konca jazdy)

Tribúna:

Poradie jazdcov na tribúne sa riadi poradovým číslom jazdca v danej rozjazde. Jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom svojej jazdy zaujať miesto na tribúne. Pokiaľ sa nedostaví včas,nebude pripustený k jazde.

Nasadzovanie:

Jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom nasledujúcej jazdy zaujať miesto na pozícii zhodnej s registračným číslom svojho auta a mať oblečenú reflexnú vestu. Jazdci musia nasadzovať len jazdu nasledujúcu po vlastnej jazde. Jazdci z poslednej jazdy nasadzujú prvú jazdu. Náhradný nasadzovač je prípustný len ak je schválený riaditeľom preteku. Nasadzovačov zásah musí byť primeraný s minimálnym vplyvom na ostatných jazdcov. Po skončení jazdy si jazdec zoberie svoje auto z technickej kontroly. Od povinnosti nasadzovania sú oslobodení organizátori preteku a pretekári, ktorých pred alebo počas konania podujatia určí riaditeľ preteku. Spaľovacie autá si nasadzujú mechanici jazdcov .

V prípade nesplnenia si povinnosti nasadzovania môže byť jazdec diskvalifikovaný z jazdy s najlepším výsledkom v kvalifikačnej, resp. finálovej jazde.

Odloženie štartu :

Ak pretekár požiada o odloženie štartu u riaditeľa preteku ten to môže povoliť na max 5 min ak to časové podmienky dovolia, potom pretekár v danej jazde štartuje z posledného miesta.

Opakovaný štart:

Riaditeľ pretekov alebo za jeho neprítomnosti časomerač môže nariadiť opakovaný štart. V prípade prerušenia štartovacej procedúry, štart musí byť znovu spustený najmenej od signálu “30 sekúnd do štartu”. Ak je jazda prerušená predtým, ako prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, je jazda reštartovaná ihneď po  odstránení dôvodu  prerušenia jazdy. Ak je jazda prerušená, potom čo prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy bude jazda opakovaná vo vhodnom čase. Vezme sa do úvahy čas na dobitie alebo výmenu batérií. Predčasný štart nesmie byť dôvodom na opakovaný štart.

Predčasné ukončenie :

Ak napr. porucha na technike usporiadateľa neumožňuje pokračovať v preteku, pretek sa predčasne ukončí. Predčasne ukončiť pretek je možné iba po odjazdení najmenej 2 celých kôl rozjázd. Pokiaľ sa odjazdilo viac ako dve úplné kolá rozjázd, vyhodnotí sa podľa dvoch lepších jázd. Ak sa neodjazdia všetky finálové jazdy, pretek sa vyhodnotí z kvalifikačných jázd.

Zrušenie preteku :

Ak z technických príčin nie je možné pretek uskutočniť, alebo sa napr. odjazdia menej ako dve kvalifikačné rozjazdy, bude pretek zrušený alebo presunutý na náhradný termín .

Voľný tréning:

Začína sa o 07.00 hod., počas tréningu nie je zabezpečené meranie počítacím zariadením . V prípade záujmu v piatok pred pretekom . 

Rozprava:

Začína sa o 9.30 hod.  Vyhlásením rozpravy je trať uzatvorená. Prípadné nastavovania alebo podobné pohyby modelov po trati povoľuje vo výnimočných prípadoch riaditeľ preteku.

Dĺžka jazdy:
všetky kvalifikačné rozjazdy a finálové jazdy trvajú 5 minút plus posledné kolo a čas do dokončenia tohto posledného kola, maximálne do 40 sekúnd. Autá, ktoré neprejdú cieľom v čase stanovenom pre jazdu, budú klasifikované podľa počtu zaznamenaných kôl a odjazdeného času.

Kvalifikácia:

začína o 9.45 hod. a jazdí sa na 4 rozjazdy./ alebo riaditeľ preteku určí na rozprave /  Usporiadateľ bude pri zaraďovaní pretekárov do rozjázd prihliadať na ich výkonnosť. Do jednej rozjazdy môže byť zaradených najviac 10  pretekárov. Pretekárom sa sčítajú body dvoch lepších kvalifikačných rozjázd. Ak pretekári dosiahnu zhodný počet bodov, vyberú sa najlepšie jazdy a porovná sa počet bodov.

Ak sú zhodné porovnajú sa kolá a časy najlepšej bodovanej jazdy.

Po každej sérii rozjázd organizátor zverejní priebežné poradie.

Finále:

sa jazdí na 3 finálové jazdy. Do finálových skupín budú pretekári zaradení po 10. Jazdec môže postúpiť do finále po odjazdení najmenej jednej kvalifikačnej rozjazdy. Finálová jazda sa uskutoční v tom prípade, ak sa na štart postavia minimálne 3. pretekári. Bodujú sa dve lepšie z troch finálových jázd. Víťaz finále získa 1 bod, druhý získa 2 body a tak ďalej až po 8 bodov pre ôsmeho jazdca. Jazdec, ktorý neodštartoval alebo bol diskvalifikovaný získa 8 bodov. Finalista “A” finále s najnižším počtom bodov sa stane víťazom preteku. Ak pretekári dosiahnu zhodný počet bodov, porovnajú sa kolá a časy najlepšej bodovanej jazdy. Ak nebude dokončené žiadne finále, celkové výsledky budú vyhodnotené z výsledkov kvalifikácie.

Vyhodnotenie preteku :

všetky finálové výsledky budú zverejnené najmenej 10 minút pred vyhlásením výsledkov.

Jazdci z finále “A” budú ocenení nasledovne podľa počtu jazdcov v jazde:

• do 4 jazdcov, bude ocenený víťaz jazdy

• viac ako 4 jazdci (t.j. 5 a viac), budú ocenení jazdci umiestnení na 1,2 a 3. mieste.

V nižších finálových jazdách  (B, C, D atď) budú ocenení víťazi.

V kategórii “1:10 stock”, bude ocenený aj najlepší  junior a žiak.


Body do celkového hodnotenia seriálu, budú pridelené pretekárovi podľa nasledujúcej tabuľky :

Poradie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Body 50 46 42 38 34 32 30 28 26 24

Poradie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Body 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

Poradie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Body 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod

Vyhodnotenie seriálu :

Do výsledkov seriálu sa započítava 3 pretekov.  Ak by sa napríklad z technických príčin úspešne ukončilo menej pretekov ako 3 pretekov, bude  seriál vyhodnotený zo všetkých uskutočnených pretekov. Víťazom seriálu je pretekár s najvyšším počtom bodov . Pri zhodnom počte bodov rozhoduje počet bodov z ďalšieho preteku, ak ani tento nerozhodne, potom z ďalšieho a tak ďalej . Ak sa ani týmto spôsobom nedá rozhodnúť, potom sa takýto pretekári umiestnia v celkovom vyhodnotení spolu na tom istom mieste.

Ceny za celkové umiestnenie budú udelené v kategórii:

Elektro

• 1:10 stock za 1,2,3,4, a 5 miesto

• 1:10 2WD pancar za 1,2,3,4, a 5 miesto

• 1:10 formula za 1, 2, 3, 4 a 5. miesto

• 1:8 4WD za 1,2,3,4, a 5 miesto

Spaľovacie

• 1:8 4WD za 1,2,3,4, a 5 miesto

• 1:10 4WD za 1,2,3,4, a 5 miesto

 

V prípade že sa v ktorejkoľvek kategórii zúčastní v priemere menej ako 6 pretekárov na pretek, poháre a ceny za celkové umiestnenie budú udelené iba do 3. miesta.

V kategórii Stock bude ocenený aj najlepší junior a žiak.

Sankcie a protesty:

• predčasný štart – kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj vyznačený štartovací box + 10 sekúnd

• predčasný štart – predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj štartovací box o viac ako 1 meter – 1 kolo

• štart s iným ako predpísaným modelom pre danú kategóriu – diskvalifikácia z preteku

• predčasné zostúpenie z tribúny – strata doposiaľ najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho bodového skóre

• použitie iných dielov ako je predpísané pre danú kategóriu alebo iné nepovolené úpravy – strata kvalifikačného času alebo bodového skóre danej jazdy

• použitie spiatočky v jazde – diskvalifikácia z danej jazdy

• porušenie pravidiel – nebezpečnou jazdou , nevhodným správaním na tribúne, skrátením trate neuvoľnením trate pre pretekára, ktorý je o celé kolo vpredu – ústne varovanie, pri opakovaní priestupku – STOP AND GO (zastavenie v boxe na min.10 sekúnd)

• hrubé porušenie zásad “fair play” (atakovať auto súpera s úmyslom poškodiť ho), opakované porušovanie pravidiel – diskvalifikácia z preteku

• hrubé porušenie slušného správania, resp. neuposlúchnutie napomenutia  riaditeľom preteku – diskvalifikácia z preteku

• nenastúpenie na miesto nasadzovania, chybné nasadzovanie, respektíve poskytnutie nekvalifikovaného náhradníka – strata doposiaľ najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho bodového skóre.

Protest sa môže podať len písomne riaditeľovi preteku s vkladom 10 €. V prípade neuznania protestu vklad prepadne v prospech usporiadateľa. Proti trestu STOP AND GO nie je možné podať protest.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.

Auto RC Trnava  23.4.2018

Related Posts

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00