Domov Preteky TRNAVSKY´ POHA´R & SPEED passion CHALLENGE SLOVAKIA

TRNAVSKY´ POHA´R & SPEED passion CHALLENGE SLOVAKIA

od Tono

TRNAVSKY´ POHA´R  &  SPEED passion CHALLENGE    SLOVAKIA  2 0 0 9 / 2 0 1 0

AUTO RC TRNAVA poriada závody modelov áut v kategórií 1:10 Modified, 1:10 Speed Passion Challenge, 1:10 Hobby, 1:10 Hobby 2WD, 1:18 Micro, 1:12 Placka v Trnave – Modranke kobercová dráha .  Pretek  je poriadaný ako jednodenný v sobotu.

Termíny závodov

31.10.2009, 14.11.2009, 12.12.2009, 9.1.2010, 6.2.2010, 20.3.2010, 3.4.2010

Organizačné zabezpečenie

Riaditeľom závodov  a hlavným rozhodcom závodov je podľa prihlášky na www.rcchampions.sk . Treba si priniesť so sebou stôl, stoličku a predlžovací kábel 220V, občerstvenie je možné v bufete.

Prezentácia pretekárov a časový rozvrh závodov

V deň závodu je povolený voľný tréning od 7,15 hod. do 8,50 hod..
Každý závodník je povinný mať so sebou na závodoch druhú (náhradnú) sadu kryštálov do vysielačky a personálny transpondér.
Pretekár je povinný v prihláške uviesť 2 frekvencie a číslo personálneho transpondéru. V deň závodu pretekár v rozmedzí od 7,30 do 8,30 hod. povinný potvrdiť svoju  účasť a zaplatiť štartovné.

Štartovné

V prípade, že pretekár pošle prihlášku do závodu včas – včas sa rozumie do 10,00 hod. vo štvrtok – je štartovné stanovené na 10€. V prípade, že sa pretekár prihlási po štvrtku 10,00 hod alebo až v deň závodu zaplatí štartovné  15€. Juniori do 15 rokov  platia štartovné 5€, v prípade neskorého prihlásenia 8€. Pretekári ktorí štartujú vo viacerých kategóriách si musia zabezpečiť v prípade potreby náhradníka na nasadzovanie. Poriadateľ nebude na to prihliadať.

Prihlášky zasiela pretekár prostredníctvom internetu na webovej stránke Auto RC Trnava  a príslušnom odkaze na stranke www.rcchampions.sk

Závody sú vypísané v nasledujúcich kategóriách

1:10 Open

Podvozok: Povolené sú všetky podvozky v mierke 1:10 s elektrickým pohonom.

Batérie: Li-Po max. 7,4V (v prevedení tvrdý obal nie letecké, pri nabíjaní povinný balancér + ochranný obal) alebo max. 6 článkov typu Sub-C NiCd alebo NiMh.

Motor: Ľubovolný komerčne dostupný typu 540.

Pneumatiky: Xenon Max 32.

Karoséria: Komerčne dostupná 190mm určená pre túto kategóriu. Minimálna výška krídla je 115mm a nesmie byť vyššie ako výška karosérie. Maximálne rozmery krídla 40/25/190mm (š/v/d), krídlo nesmie presahovať karoseriu v zadu viac ako o 10mm .

Jazda: 5 minút

1:10 SPEED PASSION CHALLENGE

Podvozok: Povolené sú všetky podvozky v mierke 1:10 s elektrickým pohonom.

Batérie: Li-Po max. 7,4V (v prevedení tvrdý obal nie letecké, pri nabíjaní povinný balancér + ochranný obal) alebo max. 6 článkov typu Sub-C NiCd alebo NiMh.

Motor: Speed Passion Competiton 3.0 13,5T.

Pneumatiky: Xenon Max 32.

Karoséria: Komerčne dostupná 190mm určená pre túto kategóriu. Minimálna výška krídla je 115mm a nesmie byť vyššie ako výška karosérie. Maximálne rozmery krídla 40/25/190mm (š/v/d), krídlo nesmie presahovať karoseriu v zadu viac ako o 10mm .

Jazda: 5 minút

1:10 HOBBY

Podvozok: Povolené sú podvozky v mierke 1:10 s elektrickým pohonom ľubovolné okrem karbonových /uhlíkových / spodných plát / šasi / napr. Tamiya TT01, HPI E10.

Batérie: max. 6 článkov typu Sub-C NiCd alebo NiMh v PACK prevedení. Baterie musia byť originál od výrobcu (nie doma vyrábané a upravované) alebo Li-Po max.7,4V (v prevedení tvrdý obal nie letecké pri nabíjaní povinný balancér + ochranný obal)

Motor: Brusless Speed Passion RTR Inspire alebo jednosmerný, HPI Saturn 27T, Tamiya 540-Johnson,

Pneumatiky: Xenon Max 32.

Karoséria: Môžu sa používať len karosérie 190mm okrem typov ktoré homologovala EFRA / napr. Mazda 6, Dodge Stratus atď.  /.

Jazda: 5 minút

1:10 HOBBY 2WD

Podvozok: Povolený je podvozok v mierke 1:10 s elektrickým pohonom od firmy Tamiya F103, Tamiya F104, HPI Formula Ten.

Batérie: max. 6 článkov typu Sub-C NiCd alebo NiMh v PACK prevedení. Baterie musia byť originál od výrobcu (nie doma vyrábané a upravované) alebo Li-Po max.7,4V (v prevedení tvrdý obal nie letecké pri nabíjaní povinný balancér + ochranný obal).

Motor: Ľubovolný 23 závitový , Brushless 13,5+ a viac závitové.

Pneumatiky: Lubovolné /ruber+ foam / .

Karoséria: Môžu sa používať len karosérie 190mm a F1 okrem typov ktoré homologovala EFRA / napr. Mazda 6, Dodge Stratus atď. /.

Jazda 5 minút

1:18 Micro

Podvozok: Povolené sú všetky podvozky v mierke 1:18 s elektrickým pohonom 2WD, 4WD.

Batérie: max.7,4V.

Motor: Komerčne dostupný určený pre túto kategóriu.

Pneumatiky: Komerčne dostupné určené pre túto kategóriu.

Karoséria: Komerčne dostupná určená pre túto kategóriu.

Jazda: 5 minút

1:12 placka

Podvozok: Povolené sú všetky podvozky v mierke 1:12 s elektrickým pohonom. .

Batérie: max. 4,8V.

Motor : Ľubovolný komerčne dostupný určený pre túto kategóriu.

Pneumatiky: Ľubovolné / foam /

Jazda: 8 minút

UPOZORNENIE

Usporiadateľ otvorí 7 skupín jázd /aby sa jazdilo každú hodinu / pri nedostatočnom počte pretekárov v kategórii si vyhradzuje právo zrušiť kategóriu jednotlivých pretekov .

Dokazovanie je výhradne na strane pretekára.
Kvalifikačné a finálové jazdy

Každý pretekár absolvuje 4 kvalifikačné rozjazdy. Poradie jazdcov v prvej rozjazde bude podľa štartového čísla, v ďalších rozjazdách vždy podľa výsledku najlepšej rozjazdy. Na základe najlepšieho výsledku budú jazdci rozdelení po 10 do finálových jázd /s nižším časom a vyšším počtom kôl/ . Finálové jazdy všetkých kategórií sa pôjdu 3x. Za umiestnenie vo finálových jazdách sa prideľujú body podľa umiestnenia /1-10/. Započítavajú sa dva najlepšie výsledky, pri zhode bodov rozhoduje postupové miesto z rozjázd / pozícia na štarte/. Finálová jazda sa uskutoční, pokiaľ sa na štart dostavia najmenej 3 závodníci. 1:10IC expert jazdi 3min zahrievací čas+ 5min pracovný čas, 4 rozjazdy 3 finalové jazdy.

Povinnosti pretekárov

Pretekár je povinný uposlúchnuť pokyny rozhodcov, technických komisárov a riaditeľa závodu. Prípadné hrubé slovné alebo fyzické napadnutie bude mať za následok okamžitú diskvalifikáciu pretekára zo závodov alebo zo serialu Trnavského pohára. Nie je povolené opúšťať svoje miesto na tribúne pred koncom jazdy. Je športové zúčastniť sa vyhlásenia výsledkov závodov. Pretekár je povinný mať auto označené číslom z ľavej a pravej strany na dverách a prednej kapote. Číslo musí byť vždy čitateľné.

Technická kontrola a nasadzovanie

Každý pretekár je povinný ihneď po rozjazde alebo finálovej jazde odložiť auto na predpísanom mieste a zúčastniť sa nasadzovania ďalšej jazdy. Pokiaľ pretekár neodloží ihneď po ukončení jazdy vozidlo na označené miesto, škrtne sa mu dovtedy najlepší dosiahnutý výsledok z predchádzajúcich jázd. V prípade opakovania tohto prečinu proti pravidlám môže byť diskvalifikovaný zo závodov. Na dráhe budú označené čísla pre nasadzovačov, čísla sú zhodné s číslom jazdca v rozjazdách alebo finále. Usporiadateľ pred odštartovaním rozjázd a finálových jázd vykoná kontrolu nasadzovačov ich vyvolaním, tí sa prihlásia zdvihnutou rukou. Po ukončení jazdy si jazdec/nasadzovač prevezme svoj model z technickej kontroly. Pokiaľ sa pretekár z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní rozjazdy/finále, je povinný ísť nasadzovať. Nasadzovač za seba môže v odôvodnených prípadoch poslať kvalifikovanú náhradu, ale je povinný si vopred vyžiadať povolenie od riaditeľa závodu. V prípade, že sa nedostaví k nasadzovaniu alebo za seba nepošle včas náhradu, škrtá sa mu najlepší dovtedy zajazdný výsledok. Vo finálových jazdách má právo výberu miesta na tribúne najlepší jazdec a ďalej sa toto právo uplatňuje podľa poradia.

Sankcie a protesty

 • v prípade nedostatočnej hmotnosti, zlej šírky vozidla alebo pri podobnom porušení pravidiel, bude závodníkovi škrtnutá posledná jazda
 • v prípade, že pretekár absolvoval jazdu s kotvou odporujúcou pravidlám, bude vylúčený zo závodov – proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie
 • pokiaľ sa pretekár dopustí opätovného porušenia pravidiel, môže byť diskvalifikovaný zo závodov
 • nebezpečná jazda, nešportové správanie na tribúne, neuvoľnenie dráhy pre pretekára, ktorým je jazdec predbiehaný o celé kolo, bude následovať – ústne varovanie, pri opakovaní – STOP AND GO t.z. zastavenie v určenom mieste na min. 5 sekúnd.
 • narazenie modelu zo zadu so získaním pozície, skrátenie dráhy a ponechanie si výhody s tým súvisiacej – STOP AND GO na min 5 sekúnd. V prípade, že sa tento priestupok stane v poslednom kole, bude závozníkovi pripočítaných 10 sekúnd.
 • porušenie povinností závodníka – bude posudzované individuálne

Protest možné podať bezodkladne u riaditeľa závodov spolu s kauciou 300,- Sk/10€, ktorá sa v prípade neuznania protestu nevracia.
Proti trestu STOP AND GO nemožno podávať protest.
Proti kvalite nasadzovania nemožno podať protest.

MIESTO PRETEKOV

Pretek bude organizovaný v telocvični Areal zdravia Modranka alebo na asfaltovej dráhe Auto RC Trnava v Modranke

Ceny a vyhlásenie víťazov

 • všetky finálové výsledky budú zverejnené najmenej 10 minút pred vyhlásením výsledkov
 • prví traja pretekári v poradí z finále “A” a víťazi všetkých ďalších finále budú po ukončení preteku ocenení usporiadateľom
 • Juniori sú vyhlasovaní iba pre kategóriu Modified
 • ak nebude dokončené žiadne finále, konečné poradie bude vyhlásené podľa výsledkov kvalifikacie.
 • body do celkového hodnotenia pohárového seriálu budú pridelené pretekárovi po odjazdení aspoň jednej finálovej jazdy podľa nasledujúcej tabuľky:
umiestnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
body 50 46 42 38 34 32 30 28 26 24
 
umiestnenie 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
body 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
   
umiestnenie 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
body 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod
 • celý seriál sa vyhodnotí vecnými cenami do 5. miesta + pohárom ak v danej kategórii jazdilo v priemere viac ako 8 pretekárov
 • víťazom seriálu je pretekár s najvyšším počtom bodov
 • kategória stock – open sa nebude vyhodnocovať ako seriál
 • do seriálu sa započítavajú 4 z 7 závodov
 • ak sa v jednej kategórii zíde menej ako traja súťažiaci, pretekári budú len vyhodnotení.
 • ak sa v jednej kategórii zíde do 5 súťažiacich, ocenený bude iba jeden pretekár.
 • pri zhodnom počte bodov rozhoduje počet bodov z ďalšieho preteku, ak ani tento nerozhodne, potom z ďalšieho a tak ďalej
 • ak sa ani týmto spôsobom nedá rozhodnúť, potom sa takíto pretekári umiestnia v celkovom vyhodnotení spolu na rovnakom mieste

Vypracoval: AUTO RC TRNAVA (Práva na zmeny pravidiel oraganizátorom vyhradené)

Related Posts

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00