Domov Preteky XRAY Racing Series Slovakia

XRAY Racing Series Slovakia

od Tono

XRAY Racing Series Slovakia

 

Preložené cez prekladač Google

Sponzori:
XRAY, HUDY, FX, Hobbywing, Hudy Arena, www.xray-shop.sk

Adresa:
Hudy Arena, K Vystavisku 6992, 91101 Trenčín, Slovensko

O:
Série pretekárskych a terénnych pretekov organizovaných Séria XRAY sa konala v prestížnej Hudy Racing Arena. Všetky triedy sú otvorené pre všetky značky vozidiel RC

. Záznamy z minulej sezóny:
Príspevky: Každé kolo 100+ príspevkov
Jazdci: Z 10+ krajín
Zúčastnené osobnosti: Bruno Coelho, Alexander Hagberg, Jan Ratheisky, Martin Hudy, Martin Bayer, Hupo Hönigl, …

Vlastnosti: Tréningový
deň zdarma v piatok od 12:00 do 20:00
Trofeje a ceny na konci každého závodu a darčeky pre účastníkov 5 alebo 6 pretekov.
Hudy Racing Arena obedové menu

Kategórie: Kategórie
na ceste:
• 1:10 Upravené
• 1:10 Sklad 13,5 rozdanie
• 1:10 Pan Car GT
• 1:12
• 1:12 GT 13.5 rozdanie
• Formule 21.5 ruka -out
• 1:10 FWD 21.5 rozdávanie

terénnych terénnych kategórií:
• 1:10 2WD Buggy
• 1:10 4WD Buggy
• 1:10 Organizácia pretekov kamiónov

:
Registrácia do pretekov končí vo štvrtok 12:00 (polnoc), deň pred voľným tréningom. Voľný tréning v piatok pred závodom, od 12:00 do 20:00 v sobotu ráno bezplatný tréning od 7:00 do 8:00 (len pre vodičov, ktorí sa v piatok neprihlásili) ) Preteky pozostávajú z 3x kvalifikácie a 3x finále Najrýchlejšia 1 kvalifikácia sa bude počítať ako najlepší výsledok (kolá + čas). V prípade rovnosti bodov po finále sa použije najrýchlejší finálny beh (kolá + čas). vodičov vo finále, podľa celkového počtu vodičov v každej triede.
Triedy Stock 13.5, FWD, 1: 12GT a Formula 21.5 používajú rozdávacie motory, ktoré budú vodičom zapožičané v sobotu ráno zadarmo. Rovnaký rozdávací motor musí byť vrátený po poslednom finále.
V prípade veľkého počtu účastníkov sa cestné triedy budú závodiť v rovnakom čase ako terénne kurzy.

Vstupné:
12 € vstupný poplatok
10 € za dodatočnú triedu
10 € za voľný tréning v piatok pred závodom

Celkové hodnotenie:
5 zo 6 pretekov sa započítava do celkového poradia
1. miesto … 100 bodov
2. miesto … 98 bodov
3. miesto … 97 bodov atď.

Ocenenia:
Najlepší 3 jazdci v každej triede
Víťaz každého finále
Všetci jazdci, ktorí sa zúčastnia na 5 alebo 6 pretekoch, dostanú špeciálnu cenu pre sezónu 2019/20. Celkový ceremoniál série (a odovzdávanie cien) bude na konci posledného závodu

technické pravidlá pre kategórie na cestách:

1:10 Modifikované
– Pneumatiky: Iba pneumatiky HUDY Povolené pneumatiky
– Motor: Otvorený, veľkosť 540
– Batéria: max 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd v tvrdom púzdre
– Pneumatická prísada: Povolené sú iba prísady HUDY
– Minimálna výška (s karosériou) : 115 mm
– Minimálna hmotnosť: 1320 gramov (vrátane osobného transpondéra)
– Minimálna svetlá výška: 5 mm

1:10 Na sklade Hobbywing
– Pneumatiky: Povolené sú iba pneumatiky HUDY
– Motor: Handout Justock 13,5
– Batéria: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd v tvrdom obale
– Prísada do pneumatík: Povolené sú iba prísady HUDY
– ESC: Nulové zosilnenie („blinky režim“)
– Minimálny prevodový stupeň: 5,0
– Minimálna výška (s telesom): 115 mm
– minimálna hmotnosť: 1350 gramov (vrátane osobného transpondéra)
– minimálna svetlá výška: 5 mm

1:10 Pan Car GT
– pneumatiky: penové pneumatiky
– motor: 13,5 T, veľkosť 540
– batéria: max. 7,4V 2S krátka LiPo
– ESC: boost
– Teleso: Protoform Sophia 1502-00 / 1502-25, Gianna 1534-00 / 1534-25
– Minimálna svetlá výška: 3 mm

1:12
– Motor: 6,5 T, veľkosť 540
– Batéria: max. 3,7 V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd v tvrdom obale
– Prísada do pneumatík: Povolená je len látka bez zápachu
– Minimálna hmotnosť: 730 gramov (vrátane osobného transpondéra)
– Minimálna svetlá výška: 3 mm

1:12 GT
– Pneumatiky: penové pneumatiky
– Motor: Leták Hobbywing Justock 13,5
– Batéria: max. 3,7 V 1S Lipo
– ESC: nulové zosilnenie („blinky režim“)
– telo: PFM 12 Protoform kód 1613-25, 1613-30
– minimálna svetlá výška:

vzorec 3 mm
– pneumatiky: HUDY F1
– motor: Dizajn Hobbywing Justock 21,5
– batéria: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd v tvrdom obale
– Prísada do pneumatík: Povolená je iba prísada HUDY
– ESC: Nulové zosilnenie („blinky režim“)
– maximálna šírka: 190 mm
– minimálna hmotnosť: 1050 gramov (vrátane osobného transpondéra)
– Minimálna svetlá výška: 4 mm

1:10

Technické pravidlá FWD pre terénne kategórie:

– Pneumatiky: pneumatiky HUDY FWD
– Pneumatická aditíva: Povolená je len aditíva HUDY
– Motiv: Hobbywing Justock 21.5 leták
– Minimálny prevodový stupeň: 4,0
– Batéria: max. 7,4 V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd v tvrdom púzdre
– minimálna hmotnosť: 1250 gramov (vrátane osobného transpondéra)
– maximálna šírka: 190 mm
– minimálna svetlá výška: 5 mm
– Povolené sú iba telá zo zoznamu ETS.

Zoznam nájdete tu

– Batéria: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd v tvrdom kufri

1:10 2WD a 4WD Buggy
– 2WD pneumatiky:
Predné: Schumacher Cut Stagger Low-Profile Yellow (# U6770, # U6801)
Zadné: Schumacher Cactus Yellow (# U6838, # U6839)

– 4WD pneumatiky:
Predné: Schumacher Cactus Fusion Yellow (# 6855, # 6856)
Zadné: Schumacher Cactus Yellow (# U6838, # U6839)

– Motor: otvorený, veľkosť 540
– Batéria: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd v tvrdom púzdre
– maximálna šírka: 250 mm
– minimálna hmotnosť 2WD: 1474 gramov
– minimálna hmotnosť 4WD: 1588 gramov
– prísada do pneumatík: nie je povolená

1:10 Nákladné auto
– pneumatiky vpredu
: rozložené rebrá žlté # U6525 alebo Staggered Rib Blue # U6708
Zadná časť: Micro Pin Blue # U6542
Vložky: Akákoľvek vložka (alebo vložka nie je povolená) povolená
– Motor: Otvorený, veľkosť 540
– Batéria: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd v tvrdom obale
– Prísada do pneumatík: Nie je povolené

1:10 Truggy

 

Original 

XRAY Racing Series Slovakia

Sponsors:
XRAY, HUDY, FX, Hobbywing, Hudy Arena, www.xray-shop.sk

Address:
Hudy Arena, K Vystavisku 6992, 91101 Trencin, Slovakia

About:
On-road & Off-road racing series organized by XRAY Series held at prestigious Hudy Racing Arena All classes are open to all RC car brands

Last Season’s Records:
Entries: Each round 100+ entries
Drivers: From 10+ countries
Participating personalities: Bruno Coelho, Alexander Hagberg, Jan Ratheisky, Martin Hudy, Martin Bayer, Hupo Hönigl,…

Features:
Free practice day on Friday from 12AM to 8PM
Trophies and prizes at the end of each race, and gifts for participants of 5 or 6 races
Hudy Racing Arena lunch menu

Categories:
On-road categories:
• 1:10 Modified
• 1:10 Stock 13.5 hand-out
• 1:10 Pan Car GT
• 1:12
• 1:12 GT 13.5 hand-out
• Formula 21.5 hand-out
• 1:10 FWD 21.5 hand-out

Off-road categories:
• 1:10 2WD Buggy
• 1:10 4WD Buggy
• 1:10 Truck

Race Organization:
Race registration ends Thursday 12PM (midnight), day before the free practice Free practice on the Friday before the race, from 12AM to 8PM Saturday morning free practice from 7:00-8: AM (only for drivers who didn’t practice on Friday) Race consists of 3x qualifications and 3x finals The fastest 1 qualification will be counted as the best result (laps + time) In case of equal points after finals, the fastest final run (laps + time) is used Race Director determines the number of drivers in a final, according to the total number of drivers in each class.
The Stock 13.5, FWD, 1:12GT and Formula 21.5 classes use hand-out motors which will be loaned to the drivers on Saturday morning for free. The same hand-out motor must be returned after the last final.
In the case of a large number of participants, the on-road classes will be raced at the same time as off-road classes.

Entry Fees:
12 € entry fee
10 € for additional class
10 € for free practice on Friday before the race

Overall Rating:
5 of 6 races will be counted towards the overall standing
1st place … 100 points
2nd place … 98 points
3rd place … 97 points etc.

Awards:
Top 3 drivers in each class
Winner of each final
All drivers that participate in 5 or 6 races will get a special prize for the 2019/20 season The overall series ceremony (and prize giving) will be at the end of the last race

Technical Rules for On-Road Categories:

1:10 Modified
– Tires: Only HUDY Tires allowed
– Motor: Open, size 540
– Battery: max 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd in hard case
– Tire Additive: Only HUDY additives allowed
– Minimum Height (with body): 115 mm
– Minimum Weight: 1320 grams (including personal transponder)
– Minimum Ground Clearance: 5 mm

1:10 Stock Hobbywing
– Tires: Only HUDY tires allowed
– Motor: Hobbywing Justock 13,5 handout
– Battery: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd in hard case
– Tire Additive: Only HUDY additives allowed
– ESC: Zero boost (“blinky mode”)
– Minimum Gear Ratio: 5,0
– Minimum Height (with body): 115 mm
– Minimum Weight: 1350 grams (including personal transponder)
– Minimum Ground Clearance: 5 mm

1:10 Pan Car GT
– Tires: Foam tires
– Motor: 13,5 T, size 540
– Battery: max 7,4V 2S short LiPo
– ESC: boost
– Body: Protoform Sophia 1502-00 / 1502-25, Gianna 1534-00 / 1534-25
– Minimum Ground Clearance: 3 mm

1:12
– Motor: 6,5 T, size 540
– Battery: max. 3,7V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd in hard case
– Tire Additive: Only non-smelling additive allowed
– Minimum Weight: 730 grams (including personal transponder)
– Minimum Ground Clearance: 3 mm

1:12 GT
– Tires: Foam tires
– Motor: Hobbywing Justock 13,5 handout
– Battery: max 3,7V 1S Lipo
– ESC: Zero boost (“blinky mode”)
– Body: PFM 12 Protoform code 1613-25, 1613-30
– Minimum Ground Clearance: 3 mm

Formula
– Tires: HUDY F1
– Motor: Hobbywing Justock 21,5 handout
– Battery: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd in hard case
– Tire Additive: Only HUDY additive allowed
– ESC: Zero boost (“blinky mode”)
– Maximum Width: 190 mm
– Minimum Weight: 1050 grams (including personal transponder)
– Minimum Ground Clearance: 4 mm

1:10 FWD

Technical Rules for Off-Road Categories:

– Tires: HUDY FWD tires
– Tire Additive: Only HUDY additive allowed
– Motor: Hobbywing Justock 21.5 handout
– Minimum gearing ratio: 4.0
– Battery: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd in hard case
– Minimum Weight: 1250 grams (including personal transponder)
– Maximum Width: 190 mm
– Minimum Ground Clearance: 5 mm
– Only bodies from ETS list are allowed.

See the list here

– Battery: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd in hard case

1:10 2WD and 4WD Buggy
– 2WD Tires:
Front: Schumacher Cut Stagger Low-Profile Yellow (#U6770, #U6801)
Rear: Schumacher Cactus Yellow (#U6838, #U6839)

– 4WD Tires:
Front: Schumacher Cactus Fusion Yellow (#6855, #6856)
Rear: Schumacher Cactus Yellow (#U6838, #U6839)

– Motor: Open, size 540
– Battery: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd in hard case
– Maximum Width: 250 mm
– Minimum Weight 2WD: 1474 grams
– Minimum Weight 4WD: 1588 grams
– Tire Additive: Not allowed

1:10 Truck
– Tires
Front: Staggered Rib Yellow #U6525 or Staggered Rib Blue #U6708
Rear: Micro Pin Blue #U6542
Inserts: Any insert (or no insert) allowed
– Motor: Open, size 540
– Battery: max. 7,4V LiPo, LiFe, NiMH, NiCd in hard case
– Tire Additive: Not allowed

1:10 Truggy

Related Posts

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00